Dogmans arbete för ett hållbart samhälle

Dogmans verksamhet vägs dagligen mot ansvaret att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Det är vårt ansvar att se till att det vi gör och det sortiment vi erbjuder inte innebär onödig belastning på miljö och människor.
 

Dogman ställer krav på:

•    Produkter: miljövänliga material, mindre förpackningsmaterial
•    Transporter: samarbete med speditionsfirmor som tar miljöhänsyn

Dogman uppfyller samhällets och myndigheterna krav på:
•    Återvinning: papper, batterier och elektronik. Betalar avgift till FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) och Elkretsen
•    Rapportering av foderartiklar till Jordbruksverket samt kemiprodukter till Kemikalieinspektionen
•    Produktmärkning: följer EU:s lagstiftning för märkning av fodervaror och kemikalieprodukter


Miljö

Miljön är ett gemensamt arv och ansvar. Det som görs i dag påverkar miljön i framtiden. Därför är det självklart för Dogman att arbeta för att minimera påverkan på miljön. Genom att beakta miljöaspekter kan Dogman medverka till en hållbar utveckling för dagens och morgondagens generationer.
 
Dogmans miljöarbete syftar till att förstärka och förbättra arbetet inom de områden där verksamheten kan påverka mest, nämligen transporter och produkter. Bland annat ställs miljöspecifika krav på samtliga transporter och vi strävar efter att kunna erbjuda produkter med låg miljöpåverkan.
 
Miljöarbetet innebär att medarbetare uppmuntras att ta ansvar och bidra, samt att föra dialog med leverantörer för att finna nya lösningar som innebär mindre miljöpåverkan.

Socialt ansvar

Dogman strävar efter att agera som det ansvarsfulla företaget. Vi ställer krav på både oss själva och våra affärspartners. Arbetet med CSR-frågor är systematiskt och ytterst ligger ansvaret hos bolagsstyrelsen. Socialt ansvarstagande är viktigt för Dogmans varumärke och för goda affärer.
 
Dogmans CSR-policy och uppförandekod följs upp och revideras årligen.
Uppförandekoden baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact, vilka omfattar:
 
• FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
• FN:s konvention gällande barns rättigheter
• ILO:s krav på arbetsvillkor
• Minskad miljöbelastning genom Rio-deklarationen
• FN:s konvention mot korruption
 
Uppförandekoden ingår som en del i de inköpsavtal som Dogman tecknar med sina leverantörer. Med en stor geografisk spridning av leverantörer är det ett långsiktigt arbete att implementera uppförandekoden. Via inköpsavtalen förbinder sig leverantörerna att verka i enlighet med internationellt erkända miniminormer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Dogman stödjer leverantörerna i deras arbete för att följa uppförandekoden.

Läs hela vår CSR-policy och Uppförandekod

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se